0
Kontynuuj zakupy

0 produkt/ów w koszyku

Wartość koszyka 0,00 

Warunki korzystania z serwisu

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument (dalej „Warunki”) określa warunki korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem browarytyskie.pl (dalej „Strona”) oraz wszelkich produktów, oprogramowania, wgranych danych i usług, dostarczonych użytkownikowi przez Stronę lub z niej pochodzących lub za jej pośrednictwem ( dalej „Usługi”).
 2. Właścicielem Strony (administratorem danych) jest U Przewoźnika Spółka komandytowa  z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Piłsudskiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506781, NIP: 6462933433, REGON: 243504241(dalej: „Właściciel”).
 3. Właściciel świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Warunkami, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 4. Użytkownicy Strony są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w Warunkach. Korzystając ze Strony użytkownik wyraża zgodę na treść niniejszych Warunków oraz zobowiązuje się przestrzegać ich postanowień.
 5. Użytkownikiem Strony może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat (dalej „Użytkownik”).
 6.  Warunki stosuje się do wszystkich Użytkowników Usług, w tym Użytkowników, którzy również zamieszczają Treści przy użyciu Usług. „Treści” obejmują materiały tekstowe, oprogramowanie, skrypty, grafikę, zdjęcia, dźwięk, muzykę, nagrania wideo, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne materiały, które użytkownik może przeglądać, do których może uzyskać dostęp lub które może zamieścić przy użyciu Usług.
 7. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych na Stronie przysługują wyłącznie Właścicielowi, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Żadna informacja zamieszczona na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Poprawne działanie Strony zapewnia używanie przez Uczestnika następujących przeglądarek:
  • Przeglądarki desktop:
   • Chrome 24+
   • FF18+
   • IE8+
   • Opera 12+
   • Safari 5+
  • Przeglądarki tablet:
   • Android Browser
   • iOS iPad Safari
  • Przeglądarki smartfon:
   • Android Browser
   • iOS iPhone Safari
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności niedopuszczalne jest umieszczanie na Stronie treści naruszających dobra osobiste, powszechnie uznanych za obraźliwe, a także materiałów naruszających prawa własności intelektualnej.
 3. W przypadku niedozwolonego korzystania z Usług, tj. niezgodnie z Warunkami lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Właściciel może przekazywać dane Użytkownika uprawnionym organom na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 4. Zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów na Stronie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Takie materiały nie będą traktowane przez Właściciela, jako poufne lub zastrzeżone.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów, w szczególności w przypadkach, gdy naruszać one będą postanowienia Warunków lub przepisy prawa. Właściciel ma także prawo do blokowania dostępu do Strony Użytkownikowi naruszającemu postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.

§3. OGÓLNE OGRANICZENIA W KORZYSTANIU

 1. Właściciel niniejszym zezwala Użytkownikowi na dostęp do Usług oraz korzystanie z nich, z zastrzeżeniem poniższych wyraźnych warunków, a Użytkownik uznaje, że niespełnienie któregokolwiek z tych warunków będzie stanowiło z jego strony naruszenie niniejszych Warunków:
  • Użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować żadnych części Strony, ani Usług, w tym między innymi jakichkolwiek Treści na jakichkolwiek nośnikach bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, chyba że Właściciel udostępni środki do realizacji takiej dystrybucji za pośrednictwem funkcji oferowanych w ramach Usług.
  • Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać żadnej części Strony ani Usług Użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać działania (oraz nie podejmować takich prób) elementów zabezpieczenia Usług lub elementów, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Treści;
  • Użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie wprowadzać żadnego zautomatyzowanego systemu, które uzyskują dostęp do Usług w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów browarytyskie.pl w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki;
  • Użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do Treści wyłącznie na własny użytek i nie w celach komercyjnych, jedynie zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z normalnego zakresu funkcji Usług;
  • Użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie kopiować, powielać, dystrybuować, przekazywać, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować ani wykorzystywać Treści w żaden inny sposób bez uzyskania uprzedniej zgody Właściciela, o ile nie jest zawarta przy nich odmienna informacja.
 2. Użytkownik uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu – oraz, że Właściciel nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich z tytułu – naruszenia zobowiązań wynikających z Warunków oraz z tytułu skutków takiego naruszenia (w tym ewentualnych strat lub szkód poniesionych przez Właściciela).
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony lub czasowe uniemożliwienie z jej korzystania.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do Strony przez Użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
 5. Właściciel informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na takich stronach lub stronach z nimi połączonych.
 6. Specyfikacje, elementy, ilustracje, sprzęt oraz inne informacje zawarte na Stronie opierają się na bieżących danych, jednakże Właściciel, mimo należytych wysiłków, aby zapewnić poprawność zawartości Strony, nie może zagwarantować jego aktualności w każdym czasie.

§4. POLITYKA W ZAKRESIE PRAWA AUTORSKIEGO

Właściciel prowadzi przejrzystą politykę w zakresie praw autorskich w przypadku Treści co, do których twierdzi się, że naruszają prawa autorskie osoby trzeciej. Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego należy skontaktować się właścicielem – sekcja kontakt na stronie.

§5. TREŚCI

 1. Użytkownik korzystając z Usług może przekazywać Treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Właściciel może nie dopuścić do publikacji Treści.
 2. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do własnych Treści, jednak powinien przyznać ograniczone prawa licencyjne Właścicielowi i innym użytkownikom Usług. Zostały one opisane w artykule 8 niniejszych Warunków (Prawa, na które użytkownik udziela licencji).
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania. Właściciel nie firmuje żadnych Treści ani żadnych wyrażonych tam opinii, rekomendacji lub porad, jak również w sposób wyraźny odmawia przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z Treściami.
 4. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada (oraz, że podczas korzystania z Usług będzie nadal posiadał) wszystkie konieczne licencje, prawa, zgody i zezwolenia wymagane w celu umożliwienia używania przez Właściciela jego Treści w celu świadczenia Usług przez Właściciela, oraz w celu używania jego Treści w sposób określony dla Usług oraz w niniejszych Warunkach.
 5. Użytkownik zobowiązuje się, że Treści zgłaszane przez niego do Usług nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela lub uprawnienie przysługujące z innego tytułu na zamieszczenie przedmiotowego materiału oraz na udzielenie Właścicielowi licencji, o której mowa w § 6. pkt 1. poniżej.
 6. W momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu niniejszych Warunków Właściciel zastrzega sobie prawo, swobodnego i nieobwarowanego koniecznością uprzedniego zawiadomienia, decydowania, czy Treści spełniają wymagania stawiane w niniejszych Warunkach zgłaszanym treściom oraz może usunąć Treści naruszające niniejsze Warunki.

§6. UŻYTKOWNIK UDZIELA LICENCJI

 1. Zamieszczając na Stronie Treści, Użytkownik udziela:
  • Właścicielowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, powielanie Treści, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem Usług i prowadzeniem działalności, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania Usług w części lub całości (wraz z utworami zależnymi) niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału;
  • Każdemu Użytkownikowi Usług – nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za pośrednictwem Usług oraz na korzystanie z takich Treści, ich powielanie i rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, oraz ich wystawianie bądź wykonywanie w ramach zespołu funkcji oferowanych przez Usługi oraz w granicach dozwolonych na podstawie niniejszych Warunków.
  • Powyższe licencje udzielane przez Użytkownika w odniesieniu do Treści wygasają z chwilą, gdy Użytkownik skontaktuje się z Właścicielem w celu usunięcia jej ze Strony.

§7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Właściciel przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Strony, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich kopii, prawo do żądania sprostowania danych, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia skargi do Urzędu Ochrony danych Osobowych. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz Usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

§8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych Usług.
 2. Reklamacje należy składać w formie listownej na adres Właściciela określony w § 1. pkt 3.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Prawidłowo sformułowana reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
  • Określenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (o ile Użytkownik taki posiada);
  • Opis reklamacji;
  • Dopisek „REKLAMACJA” na przesyłce.
  • Reklamacje niezawierające powyższych elementów nie będą rozpatrywane.
  • O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana na wskazany przez siebie adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunki obowiązują od dnia opublikowania na Stronie.
 2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania ze Strony, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Warunków lub modyfikacji określonych Usług Strony.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo dokonania zmian Warunków, np. w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa lub regulacjach bądź zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Usług. Zmieniona wersja Warunków zostanie umieszczona pod adresem browarytyskie.pl lub udostępniona w ramach Usług (w przypadku zmienionych warunków dodatkowych). Użytkownik, który nie przyjmuje Warunków, jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Usług. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po dniu umieszczenia Warunków zostanie potraktowane, jako akceptacja Warunków.
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższymi Warunkami zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

100% bezpieczne
płatności przez T-pay

14 dni na zwrot
na cały asortyment

Gwarancja
oryginalności