0
Kontynuuj zakupy

0 produkt/ów w koszyku

Wartość koszyka 0,00 

Regulamin sklepu

Artykuł 1. Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Tyskich Browarów Książęcych (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.tyskiestore.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”).
 2. Sprzedającym jest U Przewoźnika Spółka komandytowa  z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Piłsudskiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506781, NIP: 6462933433, REGON: 243504241 (zwana dalej:„Sprzedającym”).
 3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, składania ofert zakupu bądź korzystania z usług niezbędne jest posiadanie komputera bądź innego urządzenia, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w standardowe oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www (np. Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji), a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji albo podczas składania oferty zakupu bez logowania przez klienta Sklepu internetowego.
 4. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym, odnoszące się do sprzedawanych towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Klienci


 1. Klientami Sklepu internetowego (zwanymi dalej „Klientami”) mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a które dokonują lub zamierzają złożyć ofertę zakupu lub korzystają z innych usług Sklepu internetowego.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu.
 3. Klient może złożyć ofertę zakupu bez dokonania rejestracji lub logowania.
 4. Klienci zainteresowani posiadaniem konta w Sklepie internetowym mogą wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronach Sklepu internetowego podając swój adres e-mail, hasło oraz akceptując Regulamin. Na wskazany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość informująca o rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje również dostęp do utworzonego dla niego zbioru danych (zwanego dalej „Kontem”), z którego może korzystać po podaniu zgłoszonego Sprzedającemu adresu e-mail oraz hasła (logowanie). Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego Konta.
 6. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Sklepu internetowego. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
 7. Klient może dokonać rejestracji i logować się do Sklepu internetowego, korzystając z adresu e-mail i hasła dostępu w innych serwisach internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane ze Sklepem internetowym (zwane dalej „serwisami powiązanymi”). W takim przypadku dane powiązane z kontami Klienta tych serwisów powiązanych przekazane i gromadzone na Koncie Klienta traktowane są jak dane zgłoszone przez Klienta do rejestracji w Sklepie internetowym.
 8. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego Konta podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy – w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.
 9. Klient będący osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu internetowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, może dokonać rejestracji oraz innych czynności w ramach Sklepu internetowego poprzez osobę upoważnioną do realizowania w jego imieniu wskazanych czynności. Zabrania się składnia ofert zakupu towarów oraz dokonywania logowania na dane podmiotów, bez należytego umocowania od osób uprawnionych do działania w imieniu tego podmiotu.
 10. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

Artykuł 3. Zakupy


 1. W ramach Sklepu internetowego publikowane są informacje o towarach (zwanych dalej „Towarami”) oraz o usłudze pakowania na prezent, w tym o ich cenie.
 2. Dokonanie przez Klienta wyboru Towarów lub wraz z Towarem usługi pakowania na prezent oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi ofertę do zawarcia umowy sprzedaży (zwaną dalej „Zamówieniem”).
 3. Klient dokonuje wyboru Towarów poprzez dodanie wybranych Towarów do wirtualnego koszyka. Umieszczenie Towarów w wirtualnym koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Towarów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 4. Po dokonaniu wyboru Towarów lub wraz z Towarem usługi pakowania na prezent, a przed dokonaniem płatności, Klient zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza poprzez podanie wymaganych danych koniecznych do kontaktu oraz dostarczenia Towarów. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi konieczne jest wskazanie pełnego i prawidłowego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do wysyłki oraz numeru telefonu. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną konieczne jest wskazanie również pełnej i prawidłowej nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 5. Wskazane dane, zgodnie z ustępem powyżej, do czasu dostawy nie mogą ulec zmianie. Zmiana ich, w tym w szczególności adresu dostawy, możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu ze Sprzedającym oraz przed przekazaniem Towarów przewoźnikowi w celu dostarczenia. Klient ponosi odpowiedzialność z tytułu wskazywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 6. Po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje od Sprzedającego w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia na wskazany w Zamówieniu adres e-mail wraz z wszelkimi istotnymi elementami Zamówienia, w szczególności z informacją o całkowitej cenie zamówionych Towarów, koszcie dostawy oraz spodziewanym terminie realizacji Zamówienia (tj. dostarczenia Towarów na podany przez Klienta adres). Brak otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie została zawarta.
 7. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, Klient otrzyma od Sprzedającego wiadomość e-mail, w której Sprzedający wskaże jakie Towary składające się na zamówienie są dostępne i zwróci się z prośbą do Klienta o podjęcie decyzji co do dalszej realizacji zamówienia wyznaczając na to termin 48h od otrzymania wyżej wymienionej wiadomości e-mail. W przypadku braku odpowiedzi Klienta we wskazanym terminie 48h Sprzedający anuluje zamówienie w całości, a w przypadku dokonania płatności z góry zwróci Klientowi środki w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.

Artykuł 4. Płatności


 1. Klient ma możliwość wyboru form płatności:
  a) płatność przy odbiorze gotówką, w przypadku dostaw Towaru na terytorium Polski;
  b) płatność on-line dokonywana przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedający zawarł umowę.
 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart.
 3. Podana cena brutto Towarów obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
 4. Dokonanie nabycia Towarów przez Klienta jest potwierdzone wystawieniem dokumentu rozliczeniowego przez Sprzedającego.
 5. Sprzedający może przyznać Klientowi rabat lub bon rabatowy na zasadach opisanych w Sklepie internetowym. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Towarów. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Towar. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne ani nie podlegają zamianie na świadczenia pieniężne.

Artykuł 5. Dostawa Towarów


 1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Towar zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Towar powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
 2. Czas realizacji Zamówienia (dostawy Towarów) każdorazowo wskazany jest w potwierdzeniu Zamówienia i nie może przekroczyć 30 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Wysyłka Towarów odbywa się pod adresy znajdujące się na terytorium Polski. Wysyłka Towarów może odbywać się również pod adresy znajdujące się poza granicami Polski, jeśli Sprzedający w ramach Sklepu internetowego wskazał i określił odrębny koszt dostawy do danego miejsca poza granicami Polski. Sprzedający, jeśli będzie dysponował taką możliwością i w drodze odrębnego porozumienia z Klientem, może wysłać Towary także do innych krajów niż podane w Sklepie internetowym.
 4. Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu Towarów niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
 5. W przypadku gdy Towar ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty należy dokonać jednym z systemów płatności online. Realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.
 6. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Towaru.

Artykuł 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego


 1. Klient korzystając ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania z serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, od korzystania z serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób naruszający prawa Sprzedającego, innych Klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień, a także od dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Sklepie internetowym.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych (w tym logo logotypu Sklepu internetowego) układu i kompozycji stron internetowych Sklepu internetowego (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sklepie internetowym w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.

Artykuł 7. Postępowanie reklamacyjne


 1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku jeżeli działania Sprzedającego przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także w przypadku niezgodności Towaru z umową.
 2. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, w tym formie elektronicznej na adres kontakt@ browarytyskie.pl lub w formie listu poleconego na adres Sprzedającego.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Towaru wraz ze złożeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu reklamowany Towar oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu w Sklepie internetowym.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta na wskazany przez niego w reklamacji adres korespondencyjny lub adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Sprzedający udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedającego. Klient w odpowiedzi na reklamację otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany adres e-mail lub na podany adres korespondencji (zgodnie z życzeniem Klienta). W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 6. Gdy wymiana lub naprawa Towaru, którego reklamacja dotyczy okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Towaru.
 7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie z rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach o ile możliwość taka będzie wynikać z regulaminu określającego zasady przyznania rabatów lub bonów rabatowych.
 9. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów konsumenckich i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Klient niebędący konsumentem, dokonujący zakupu Towaru w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady bądź wymiany Towaru. Sprzedający wedle swego wyboru niezwłocznie wadę usunie albo wymieni Towar wadliwy na wolny od wad. Sprzedający może także odstąpić od umowy dokonując zwrotu zapłaconej ceny za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów niebędących konsumentami jest wyłączona.

Artykuł 8. Odstąpienie od umowy dotyczącej Zamówienia


 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy dotyczącej Zamówienia bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. Powyższe uprawnienie przysługuje także przedsiębiorcom, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, w zakresie w jakim przepisy prawa zrównują ich ochronę z konsumentami.
 2. Odstąpienie od umowy dotyczącej Zamówienia może nastąpić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego kontakt@browarytyskie.pl bądź pisemną na adres Sprzedającego. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, określony został w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Towar, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Towarów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet lub zestaw – odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia, Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej Zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszt odesłania Towaru do Sprzedającego ponosi Klient.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrotu uiszczonej przez Klienta należności (w tym podstawowych kosztów dostarczenia Towarów) w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności, chyba że Strony zgodziły się na inny sposób zwrotu należności, który nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach o ile możliwość taka będzie wynikać z regulaminu określającego zasady przyznania rabatów lub bonów rabatowych.
 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych od Klienta, o których mowa w ust. 5 do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia, Sprzedający zwróci Klientowi koszt jaki Klient poniósł tytułem odesłania do Sprzedającego Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, do wysokości najtańszego, zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedającego.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą odpowiednio w stosunku do Towaru (kompletu, zestawu), od którego zakupu Klient odstąpił.
 9. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do Towarów:
  a) nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
  b) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  c) dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Artykuł 9. Umowa ze Sprzedającym


 1. Z chwilą dokonania rejestracji, o której mowa w art. 2 Regulaminu, pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego kontakt@browarytyskie.pl bądź pisemną na adres Sprzedającego. Po otrzymaniu przez Sprzedającego oświadczenia Klienta, Umowa o  świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

Artykuł 10. Ochrona danych osobowych


 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest U Przewoźnika Spółka komandytowa  z siedzibą w Tychach (43-100) przy Piłsudskiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506781, NIP: 6462933433, REGON: 243504241
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności i Plików Cookie (stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu).
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach Sklepu internetowego, w tym dane niezbędne do zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Towarów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania Konta bądź składania Zamówienia), b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
 5. Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży (Zamówienia), jej skutecznego wykonania czy zapewnienia właściwej obsługi posprzedażowej.
 6. Odbiorcami danych osobowych są partnerzy działający na rzecz Sprzedającego, odpowiedzialni za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, w tym partnerzy świadczący usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), świadczący obsługę posprzedażową (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów ewentualnego programu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedającego, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie), a także podmioty świadczące usługi związane z marketingiem. Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) z związku ze zlecaną przez Sprzedającego dostawą Produktów, w przypadkach gdy dostawa będzie realizowana do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia Konta. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).
 9. Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie.
 10. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności i Plików Cookie, której treść dostępna jest na stronie browarytyskie.pl

Artykuł 11. Postanowienia końcowe


 1. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający poinformuje o tym Klientów na stronach Sklepu internetowego oraz w drodze wiadomości e-mail przesłanych na adresy e-mail Klientów podane w procesie rejestracji Konta. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 10 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sprzedającego. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
 2. Sprzedający dostarczy Klientom posiadającym Konto w Sklepie internetowym zmieniony Regulamin w drodze poczty elektronicznej na podany przez nich przy rejestracji adres e-mail. Klienci przy logowaniu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu i o możliwości jego akceptacji. Za akceptację zmian przez Klienta uważa się chociażby korzystanie z Konta, a przede wszystkim złożenie Zamówienia. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedającym, zgodnie z art. 9 ust. 2 Regulaminu.
 3. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie usługi dodatkowe Sprzedający może świadczyć na podstawie odrębnych regulaminów.
 6. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Klientem a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Załączniki:

 • Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.
 • Polityka Prywatności i Plików Cookie

100% bezpieczne
płatności przez T-pay

14 dni na zwrot
na cały asortyment

Gwarancja
oryginalności