0
Kontynuuj zakupy

0 produkt/ów w koszyku

Wartość koszyka 0,00 

Polityka prywatności

Artykuł 1.      Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookie zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych osób (zwanych dalej „Użytkownikami”) korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem tyskiestore.pl, zwanego dalej „Sklepem internetowym”.
 2. Administratorem danych osobowych jest U Przewoźnika Spółka komandytowa  z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Piłsudskiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506781, NIP: 6462933433, REGON: 243504241, zwana dalej „Administratorem”.
 3. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez Użytkowników oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: U Przewoźnika Spółka komandytowa ul. Piłsudskiego 14, 43-100 Tychy, lub drogą poczty elektronicznej na adres: biuro@uprzewoznika.pl.
 5. Polityka Prywatności i Plików Cookie ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem są poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług: na przykład przy rejestracji w Sklepie internetowym, zapisie do usługi newsletter, czy uzupełnianiu formularzy kontaktowych.
 6. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 2.      Podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
  • nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • zawarcia i wykonania umowy na zasadach określonych Regulaminem Sklepu Internetowego TBK (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi);
  • marketingu towarów lub usług własnych jako uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • marketingu towarów lub usług własnych w związku z zamówieniem usługi newsletter na zasadach określonych Regulaminem Newsletter TBK (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń jako uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być niemożność nawiązania relacji handlowej lub zawarcia umowy lub zamówienia usługi newsletter.

Artykuł 3.      Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Formularze kontaktowe zbierające dane osobowe w ramach Sklepu internetowego skierowane są do osób pełnoletnich. Jeśli Użytkownik ma mniej niż 18 lat, nie powinien udzielać Administratorowi żadnych informacji. Jeśli Administrator poweźmie informację, że osoba poniżej 18 roku życia przekazała dane osobowe, nie będzie przetwarzać takich danych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym i adekwatnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
 3. Administrator realizuje prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.
 4. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 5. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Artykuł 4.      Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ustępie powyżej, może nastąpić w dowolnej formie, w tym być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie), jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.

Artykuł 5.      Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom państwowym, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak:, operatorom płatności, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), agencjom marketingowym, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeśli nie stoi to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców na danym obszarze w krajach trzecich, w przypadku, gdy Komisja Europejska stwierdzi odpowiedni stopień ochrony, spełniony na tym obszarze; lub na podstawie wiążących reguł korporacyjnych; lub w związku z wykonaniem Zamówienia w ramach, którego dostawa Towarów ma być wykonana na obszarze państwa trzeciego; lub na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Artykuł 6.      Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie zamówionej przez Użytkownika usługi newsletter będą przechowywane do momentu cofnięcia przez niego zgody na świadczenie tej usługi.
 4. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Użytkownika.
 5. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł 7.      Pliki cookie

 1. Administrator stosuje pliki cookie oraz podobne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji (zwane dalej łącznie „pliki cookie”), poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystanie ze stron Sklepu internetowego.
 2. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają:
  • zapewnić funkcjonowanie, bezpieczeństwo i niezawodność stron Sklepu internetowego;
  • dostosować zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie ze stron internetowych, ulepszyć strony internetowej (odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika);
  • dokonywać analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 4. Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”:
  • cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Sklepu internetowego.

 

100% bezpieczne
płatności przez T-pay

14 dni na zwrot
na cały asortyment

Gwarancja
oryginalności